Васкршња честитка Патријарха Српског Павла верницима римокатоличке, евангелистичке и реформаторске Цркве

Васкрсење ГосподњеПо­во­дом на­сту­па­ју­ћег Пра­зни­ка над пра­зни­ци­ма, све­тлог Вас­кр­сења Хри­ста Спа­си­теља, упућу­је­мо Вам срдач­не честит­ке и нај­боље жеље с ра­до­сним пас­хал­ним поздра­вом:

ХРИСТОС ВАСКРСЕ !

Го­спод Исус Хри­стос по­стао је уче­сник нашег стра­дања и смр­ти да би ми по­ста­ли уче­сни­ци Ње­го­вог вас­кр­се­ња и вечног и блаже­ног жи­во­та. Све­мо­гући Го­спод по­стра­дао је и умро, да би ми има­ли веч­ни жи­вот и спа­сење.

Ако ве­ру­је­мо да Исус умре и вас­кр­се" (1. Сол 4,14), он­да мо­ра­мо - и реч­ју, и де­лом, и чи­та­вим сво­јим би­ћем - да буде­мо све­до­ци Ње­го­ва Вас­кр­се­ња (в. Лк 24,46-48 и Дап 1,22), од­но­сно све­до­ци Са­мо­га Вас­кр­сло­га Го­спо­да (в. Дап 1,8). То је уто­ли­ко ва­жни­је и по­треб­ни­је што Вас­кр­се­ње Хри­сто­во је­сте и на­ше вас­кр­се­ње, вас­кр­се­ње сва­ког од нас лич­но као и квасац васкрсења свега човечанства и целе творевине Божје.

Сво­јим вас­кр­се­њем Го­спод нам је по­твр­дио нај­ра­до­сни­ју исти­ну о веч­ном жи­во­ту, по­ди­гао је за­ве­су из­ме­ђу ово­га и оно­га све­та. По­твр­дио је да Ње­го­во вас­кр­се­ње са­мо претходи на­шем општем вас­кр­сењу, ко­је ће се до­го­ди­ти једног да­на: "За­и­ста, за­и­ста вам ка­жем... до­ла­зи час у ко­ји ће сви ко­ји су у гро­бо­ви­ма чу­ти глас Си­на Бож­јег, и изи­ће ће они ко­ји су чи­ни­ли до­бро у вас­кр­се­ње жи­во­та, а они ко­ји су чини­ли зло у вас­кр­сење су­да"(Јн.5,25,28-29).

Са овим мислима, још једном Вас поздрављамо, и уз искрено поштовање, остајемо у заједничком Васкрслом Богочовеку Христу брат,

ПАТРИЈАРХ СРПСКИ